Yhteystiedot

info@muusikkoyrittajat.fi

Uutiset

9.4.2017Muusikkoyrittäjien kanta muusikoiden lentomatkustamisen ongelmatilanteisiinLue lisää »7.4.2017Vuosikertomus 2016 on julkaistuLue lisää »19.2.2017Uutiskirje 1/2017 lähtenyt jäsenilleLue lisää »

Suomen Muusikkoyrittäjät ry säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Muusikkoyrittäjät ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa muusikkoyrittäjien yleisiä ja yhteisiä yritystoimintaan liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja toimialan arvostusta, parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä, sekä edistää suhteita viranomaisiin ja päättäjiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään yritystoimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, konsertteja yms. musiikkitapahtumia. Yhdistys voi myös harjoittaa voittoa tavoittelematonta julkaisu- ja kustannustoimintaan.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä esiintyvänä taiteilijana ja elinkeinonharjoittajana toimiva yksityinen henkilö ja esiintyvän taiteilijan oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, toimialan mainetta tai ei muuten enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Eroamis- tai erottamistapauksessa jäsenmaksua ei palauteta ja erääntyneet jäsenmaksut on erosta huolimatta maksettava.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on 1.1.-31.12.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus päättää näiden palkkioista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Nimenkirjoittajat

Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, sekä hallituksen oikeuttamalla toimihenkilöllä, kullakin yksin.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle päätetään kevätkokouksessa.

9. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Varsinaisten kokousten kutsu on lähetettävä jokaiselle jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse vähintään neljätoista päivää ennen kokouspäivää.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksikymmentä tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kukin jäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä jäsentä.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan mahdolliset valtakirjat
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan mahdolliset valtakirjat
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä uudet hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jä- senmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 7. Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään viisi viikkoa ennen kokousta.

11. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

12. Yhdistyksen varojen käyttö, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan.

Mikäli yhdistys purkautuu käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen pykälässä 2. tarkoitetulla tavalla purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.